توبه گرگ مرگ است- ضرب العسل 38

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید درِ گنجِ حکیم

♦توبه گرگ مرگ است ♦

ریشه ضرب المثل توبه گرگ مرگ است

گرگی را به جرم ربودن و دریدن گوسفندان به نزد قاضی بردند.

قاضی هم کلی او را پند و نصیحت داد که ای گرگ ! هیچ می دانی که این گوسفندانی که هر روز از گله می دزدی، ممکن است از آنِ یتیمی یا بیوه زنی باشد؟

چرا از این عمل ناجوانمردانه دست نمی کشی؟ گرگ هم با ظاهری مظلومانه دائم اظهار پشیمانی می کرد و قول می داد که از این کار دست بشوید.

در همین حین صدای چوپان و گوسفندان به گوش گرگ رسید و متوجه شد که گله از صحرا بازگشته است. یکباره عنان اختیار از کف داد و با عصبانیت بر سر قاضی فریاد زد که: آنقدر معطل کردی که گله از صحرا برگشت!!

ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ : ﮔﺮﮒ ﭘﯿﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥﻫﻢ ﺯﯾﺎﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ .

✴ﺭﻭﺯﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺍﯼ آنکه جانوران ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ .

ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩ ، ﺍﺳﺒﯽ ﺭﺍﺩﯾﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻏﺰﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﭼﺮﺩ .

ﭘﯿﺶ ﺍﺳﺐ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻢ ، ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﯾﻚ ﺑﺸﻮﯼ!

ﺍﺳﺐ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ؟

ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻛﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﺳﯿﺮﺷﻮﻡ ﻭ ﺍﺯﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﺠﺎﺕﭘﯿﺪﺍ ﻛﻨﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ از ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

آری ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥﺧﻮﺩ ﻛﻤﻚ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ .

♦ﺍﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻔﻜﺮ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ روبه ﮔﺮﮒ ﻛﺮﺩ‌‌وﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻮ ﮔﺮﮒ !

ﻣﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﯿﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻛﻨﻢ .

ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ آزارم ﻣﯽﺩﻫﺪ .ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺭﺩﻡ ﺭﺍ ﭼﺎﺭﻩ ﻛﻨﯽ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻛﻨﯽ !

♦ﮔﺮﮒ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺩﺭﺩﺕ ﭼﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﭼﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ، ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﯽﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﺩﺭﺩ ﺗو را ﻋﻼﺝ ﻛﻨﺪ .

ﺍﺳﺐﮔﻔﺖ :ﭼﻪبگوﯾﻢ؟ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ، ﭘﯿﺶ ﯾﻚ ﻧﻌﻠﺒﻨﺪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻛﻪ ُسم ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﻌﻞ ﺑﺰﻧﺪ ، ﺍﻣﺎ ﻧﻌﻠﺒﻨﺪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻧﻌﻞ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎﯾﻢ ﺯﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺮﻭﺯ ﻣﺮﺍ رنج ﻣﯽﺩﻫﺪ .

ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﯾﻚ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍﻧﮕﺎﻩﻛﻨﯽ وچاره ای بیندیشی!

ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻢ ، ﺍﺳﺐ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩ و گرگ سرش راجلو آورد تانگاه کند. اما اسب، ﭼﻨﺎﻥ ﻟﮕﺪ ﻣﺤﻜﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺮﮒ ﺯﺩ ﻛﻪ ﻣﻐﺰﺵ ﺑﯿﺮﻭﻥﺭﯾﺨﺖ.

♦ ﮔﺮﮒ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ ﻣﺮﺩ، ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ: ﺁﺧﺮﺍﯼ ﮔﺮﮒ! ﭘﺪﺭﺕ ﻧﻌﻠﺒﻨﺪ ﺑﻮﺩ ، ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻌﻠﺒﻨﺪ ﺑﻮﺩ؟ تو رﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻌﻠﺒﻨﺪﯼ؟

ﺍﺳﺐ ﻫﻢ که ﺍﺯﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺴﺖ چکار کند هی ﻣﯽﺭﻗﺼﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:

♦ﺗﻮﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ ♦https://adabkhane.com/

معنای کنایی

  1. این ضرب المثل اشاره دارد به ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﺎﺩت زشت خود ﺑﺮ نداشته ومردم هم ازآن آگاه باشند و حتی اگر روزی اظهار پشیمانی كند، مردم باور نمی كنند واين مثل (توبه گرگ، مرگ است)را به کار می برند.
  2. این ضرب المثل داستان زندگی افرادی است که پیوسته توبه می کنند و توبه می شکنند تنها مرگ مددیار آنهاست.
ایجاد کننده پست 168

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا