مُچ گرفتن – ضرب المثل۳۳

ضرب المثل۳۳

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید درِ گنجِ حکیم

مچ گرفتن

✳ﺍﻳﻦ مثل ﺍﺯ ﺑﺎﺯی‏«ﮔﻞ ﻳﺎ ﭘﻮﭺ ‏» ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯی ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺩﺭ ﺷﺐ ﻧﺸﻴنیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ  ﺭﺍﻳﺞ ﺑﻮﺩﻩ، ﻓﺮﺩی ﻛﻪ ‏« ﺍﻭﺳّﺎ‏» ‏( ﺧﻔﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ‏) ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ‏«ﮔُﻞ‏» ﺑﻮﺩ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ .

ﺍﻭﺳﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮﺩﺧِﺒﺮﻩﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﻠﺪ، ﺑﻪ زیرکی ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ‌رﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﻫﺮﺍﺱﺁﻟﻮﺩ یکی ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﺭﻭﺑﺮﻭ،  میﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪﮔﻞ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻭﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﭻ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ می ﭼﺴﺒﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻥ خفیفی می ﮔﻔﺖ :‏« ﮔﻞ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟»

 ﻓﺮﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﮔﺮﻛﺎﺭﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ میﮔﻔﺖ :‏«نمیﺩﻭﻧﻢ !ﻣﺮﺩش هستی ﺑﮕﻴﺮ ﮔﻞ ﺭﻭ‏»

ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻞ، ﺩﭼﺎﺭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻫﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﻜﻬﻮ ﻣﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ میﻛﺮﺩ

ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﻭﺳّﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ‏«ﮔﻞ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ‏» ﻳﺎ ‏«ﮔﻞ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ‏» ﻭ ﺍﻭ بیﺟﻬﺖ ﮔﻞ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ،ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺯی میﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﻴﻢرﻭﺑﺮﻭ میﺭﺳﻴﺪ.

ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ میﮔﻔﺘﻨﺪ :

✳ﻣﭽﺶ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮔﺮفتیﻫﺎ !✳

معنایی کنایی

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺜﻞ یعنی كسى ﺭﺍ ﺭﺳﻮﺍ ﺳﺎﺧﺘﻦ.

ﻳﺎ ﻓﺮﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ انجام ﺟﺮﻡ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ، ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪﺑﺘﻮﺍﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


گیر انداختن / دستگیر کردن غافل گیرانه ی کسیhttps://adabkhane.com/

ایجاد کننده پست 168

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا