تضمین – تلمیح – اقتباس – ارسالُ المَثَل

بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم تضمین https://adabkhane.com/  تضمین به این معنی است که بخش هایی از شعر شاعر دیگری را در ضمنِ شعر خود بیاورند. به سخنی دیگر اگر شاعر تمامی مصراع یا بیتی را از شاعری دیگر در سخن خود بیاورد، تضمین خوانده می‌شود. همچنین اگر شاعر یا نویسنده‌ای مثلی را […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا