زمان حال یا زمان مضارع

زمان حال یا زمان مضارع در زبان فارسی به رویداد یا وجود حالتی (به‌صورت مثبت یا منفی) در زمان حال یا آینده می‌پردازد و دارای انواع زیر است: ساختار: بن مضارع + شناسه «َم، ی، َد، یم، ید، َند» مثال: رَوَم، رَوی، رَوَد، رَویم، رَوید، رَوند حال اِخباری (مضارع اِخباری) فعلی که وجود حالتی یا […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا