واکاوی واژگان 1 – خدا

خدا به معنی خودآی است. مرکب از کلمه«خود» و «آ» که صیغه امر از آمدن است.خدای فارسی و خواتای پهلوی(xwataya)به معنی از خود زنده و از خود آغازکرده است.پس خدا وجودی خود آمده است. یعنی قائم به ذات خود بوده و هست. ای همه هستی ز تو پیدا شدهخاک ضعیف از تو توانا شدهزیر نشین […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا