رضا گلستانی – شاعر

می نشیند کنار ایوانتشاعری با هوای بارانیشاعری که همیشه محتاج استشاعری که… خودت که میدانی خوش بحالش که عاشق تو شدهمی نویسد برای دلدارشمی نویسد برای تو با عشقکاش بودم بجای خودکارش کاش می شد بجای آن باشمتا که بی اختیار در مویت…می نوشتم هزار بیت غزلمی شدم شاعر سر کویت بی گمان قدر لیله […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا