استاد سعا – شعر شعودی

وصاف مؤکد«وحدت»ازکثرت پدید آورده اوصاف مجرّد را«کثرت» ازوحدت فزوده، ویژگی های مجدّد رانور را در خود تبلور داده با آیینۀ «توحید»جلوه درادراک هستی کرده رؤیت های سرمد را«آیه درآیه» به هر«سوره»،نشانی ازعلی(ع) دادن!ترجمان شد برهمان «اکمال دین»،تعبیر ایزد رادر شجاعت، درعبادت، درسخاوت،در شهادت همعاشق خود کرده با تأویل«حکمت»ها،محمّد(ص)رادرمیان خیل«محسوسات»عالم،«عقل» کامل اوستدرضمیرش مستتر دارد«علی»(ع)، قاموس مفرد […]

استاد سید علی اصغر موسوی(سعا) – شاعر شهودی

باغ بلور شعرگلبرگ یاس، شانۀ از شب رمیده اتسیب گلاب، گونۀ شبنم ندیده اتققنوس آه، گیسوی همزاد با غممپژواک صبح، خنده بر لب دمیده اتبادامِ سُرمه سودِ عسل فامِ مستِ عشقچشمان سبز تازه به میدان رسیده ات!مصرع به مصرع ازغزلی خوش نشین،وزینمدّ بلند ابرویِ ماه آرمیده ات چون نازکای گردنِ گردون شکار تو گشتم اسیر […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا