اربعین حسینی

چه شد که اینهمه باید اسیر غم باشیمکه اربعین نشده زائر حرم باشیم چه کرده ایم که در خانه ها اسیر شدیمبه چشم بی خردان سخت متهم باشیم نخواه حضرت دلبر که ما گنه کارانبه روح و جسم خود آئینه ی اَلَم باشیم تمام عمر نشد حال و روزمان آقاکه اینقدر به خدا تشنه ی […]

شاعرسید موسی حسینی کاشانی

عطر غزل تا که از گلهای شعرم یک بغل برداشته خانه را بوی خوش عطر غزل برداشته شعر دارد مزه ای شیرین برایش چون که او قاشقی پر از همان ظرف عسل برداشته می شتابد سوی محراب نگاهم، از غزل معنی حی علی خیر العمل برداشته آفرین گفتم به خود با قطره اشکی شعر من […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا