واکاوی واژگان 4 – مامان

مامان مامان : ما + مان( بن مضارع ماندن است). چنانچه مان در کلمات مانا و ماندگاری و ساختن … کاربرد دارد.مامان: ما+ مان= ما و میهمان را برای ماندن در زندگی نگهداری می کند.میهمان: میه و مه = بزرگ + مانمان در خانمان ،جایگاه اصلی سکونت است نه خانه، چراکه خانه محل گذر و […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا