شاعر مجتبی خرسندی

“در معرض عدم” بدون لطف تو شادی به فکر غم شدن استوجود یکسره در معرض عدم شدن است به جلوه آمده در تو تمام “کن فیکون”جواب خواسته های تو لاجرم “شدن” است به بودن تو گره خورده است بودن مابه شوق توست که دم فکر بازدم شدن است به مجلسی که در آن صحبت از […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا