واکاوی واژگان 2 – مادر

مادر 1.مادر: ماد+در= یعنی«پدید آورنده ما» 2. مادر: آنکه ما را به دنیا آورده(در آورده) است. 3. «مادر» = مادینه ای،(ماده ای)که فرزندی به دنیا می آورد. 4. نیز این واژه از زبان هندی- پارسی- اروپایی و هم خانواده ی (هم معنی) واژه ی ماما یا مامان می باشد و هیچ پیوندی با واژه عربی ندارد.این واژه […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا