عروض و قافیه ۱۰

📖آشنایی با عروض و قافیه ۱۰ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶اوزان اشعار فارسی۱ 💠از اجتماع ارکان مختلف، اوزان گوناگونی پدید می آید. در هیچ وزنی کمتر از دو و بیشتر از چهار رکن وجود ندارد. به عبارت دیگر کوتاه ترین مصراع شعر سنتی فارسی دارای دو رکن و طویل ترین آن […]

عروض و قافیه۹

📖آشنایی با عروض و قافیه۹ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۷ 🔷ارکان۲: 💠برای سهولت، تصویرِ جدول ارکان را در زیر آورده ایم؛ چنانچه ملاحظه می‌کنید در هیچ رکنی بیش از دو هجای کوتاه متوالی و سه هجای بلند متوالی قرار نگرفته است. از این ارکان فَعْ و فَعَلْ فقط […]

عروض و قافیه۸

آشنایی با عروض و قافیه۸ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۶ 🔷ارکان۱: همانطور که در صرف عربی، قالب‌هایی برای کلمات اختراع کرده اند و مثلاً میگویند شاعر بر وزن فاعل، در عروض نیز برای کلمات (یا مجموعهٔ چند هجای کوتاه و بلند) قالب‌هایی وضع کرده اند و مثلا می […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا