فعل ماضی – زمان گذشته / پیشین

ماضی ساده(مطلق) بن ماضی+شناسه های ماضی :  رفتم / رفتی/ رفت / رفتیم / رفتید / رفتند.نکته: گاهی در قدیم برای زینت بخشیدن به فعل ماضی ساده پیشوند « ب»می افزودند :         بگفت ای هوادار مسکین من      برفت انگبین یار شیرین من (سعدی – بوستان) گذشته زنده (ماضی نَقلی) برای بیان کاری که در گذشته انجام گرفته و اینک […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا